Dostawa usługą Paczka w Weekend

00 g 00 m 00 s

Regulamin KSK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą “Klub Stałego Klienta” na Militaria.pl oraz MILITARY.PL lub w skrócie “KSK”.
 2. Organizatorem jest FHTM sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007605, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta określone przez Organizatora.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta.
 6. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepów www.militaria.pl oraz www.military.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Regulaminu Sklepu militaria.pl dostępnego pod adresem www.military.pl
  2. Regulaminu Sklepu MILITARY.PL dostępnego pod adresem www.military.pl
  3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  5. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.military.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.military.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Uczestnika w tym informacje o przyznanych Punktach.
 6. KSK - program lojalnościowy Klub Stałego Klienta.
 7. KUPON KSK - indywidualny kod każdego Uczestnika, który umożliwia wykorzystanie oraz naliczenie Punktów w Salonie. Kod Kuponu KSK jest zmieniany po każdym jego użyciu w celach bezpieczeństwa.
 8. ORGANIZATOR – FHTM sp. z o.o., ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, KRS: 0001007605.
 9. PUNKTY - jednostki rozliczeniowe w KSK przyznawane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami Regulaminu z tytułu Umowy Sprzedaży lub innych czynności określonych w rozdziale V.
 10. NAGRODA - rabat przyznawany Uczestnikowi w zamian za Punkty wydane w trakcie zakupu.
 11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Klubu Stałego Klienta
 12. REGULAMINY SKLEPU - regulamin sklepu militaria.pl dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin oraz regulamin sklepu MILITARY.PL dostępny pod adresem https://www.military.pl/regulamin
 13. SKLEPY - Sklepy internetowe Organizatora działające pod adresami www.militaria.pl oraz www.military.pl
 14. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 15. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma zamiar przystąpić lub przystąpiła do KSK zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU STAŁEGO KLIENTA

 1. Przystąpienie i uczestnictwo w KSK jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu przystąpienia do KSK należy zarejestrować Konto za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
 3. W Formularzu Rejestracji należy podać swój adres e-mail i ustawić hasło do Konta.
 4. Na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywowania Konta.
 5. Na Konto można logować się z użyciem hasła i loginu (adresu e-mail) podanych w Formularzu Rejestracji po uprzednim aktywowaniu konta.
 6. Posiadacze profilu w witrynie facebook.com mogą założyć Konto przy użyciu tego profilu.

IV. DANE OSOBOWE NA KONCIE

 1. Dane osobowe Uczestnika niezbędne do uczestnictwa w KSK:
  1. adres E-mail
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Klubu Stałego Klienta będą przetwarzane w celach związanych z organizacją oraz obsługą udziału Uczestnika w KSK.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad opisanych w Polityce Prywatności i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

V. PUNKTY I NAGRODY W KSK

 1. Uczestnikowi przyznawane są Punkty za:
  1. Zakupy w Sklepie - 1 punkt za każde pełne 10 zł wartości zamówienia z pominięciem kosztów dostawy,
  2. Wartościowe Opinie o produktach zamieszczone w Sklepie - 5 punktów,
  3. Inne czynności będące przedmiotem incydentalnych akcji promocyjnych, których szczegółowe zasady i warunki oraz ilość przyznawanych punktów określają dedykowane im regulaminy.
 2. Nagrodą w KSK jest rabat w wysokości 50 groszy za każdy Punkt wydany przy składaniu zamówienia w Sklepie lub Salonie.
 3. Uczestnik może wykorzystać Punkty w każdym momencie, nie później niż do końca roku, w którym zostały przyznane. Niewykorzystane Punkty są usuwane.
 4. Przy obliczaniu ilości Punktów koniecznych do pokrycia wartości Zamówienia, wartość zamówienia jest zaokrąglana w górę do 50 groszy.
 5. Nagroda, czyli rabat na zakupy może wynosić:
  1. w Grupie Base maksymalnie 15% wartości zamówienia,
  2. w Grupie Silver maksymalnie na 20% wartości zamówienia,
  3. w Grupie Gold maksymalnie na 25% wartości zamówienia,
  4. w Grupie Platinum maksymalnie na 30% wartości zamówienia.
 6. Koszty transportu nie są objęte rabatem za Punkty.
 7. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Punkty mogą być użyte lub przyznane, jeżeli Uczestnik:
  1. jest zalogowany na swoje Konto w trakcie podejmowania czynności w Sklepie określonych w V.1.,
  2. w trakcie zakupów w Salonie podał sprzedawcy kod swojego Kuponu KSK.
 9. Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu produktu, za zakup którego otrzymał Punkty, to Punkty te zostaną odliczone z jego Konta.
 10. Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu produktu, do zakupu którego wykorzystał Punkty, to Punkty te zostaną zwrócone na jego Konto.
 11. Konto Uczestnika przypisywane jest do określonej Grupy na 90 dni.
 12. Przypisanie do Grupy następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych przez Uczestnika za zakupy w ciągu ostatnich 90 dni:
  1. Base – grupa podstawowa,
  2. Silver - 80 punktów,
  3. Gold – 160 punktów,
  4. Platinum - 320 punktów,

VI. BEZTERMINOWE ZWROTY

 1. Uczestnik ma prawo zwrócić towar w Sklepie po upływie 30 dniu od daty zakupu.
 2. W celu dokonania zwrotu Uczestnik powinien wypełnić formularz zwrotu, który dostępny jest w historii zamówień na jego koncie KSK, a następnie wysłać towar do Organizatora zgodnie z wybraną w formularzu opcją.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 6 niniejszego rozdziału Organizator dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Uczestnika płatności związanych z zakupem towaru, który Uczestnik zwraca, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Uczestnik wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 7. Prawo zwrotu po upływie 30 dni od daty zakupu nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku:
  1. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowana według specyfikacji Uczestnika lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu,
  3. jedzenia,
  4. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. książek, dzienników, periodyków lub czasopism,
  7. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  8. baterii i akumulatorów,
  9. produktów z datą przydatności do użycia, czyli:
   - gazy pieprzowe,
   - oleje i smary,
   - środki na insekty,
   - środki do dezynfekcji,
   - tabletki do uzdatniania wody,
   - impregnaty,
   - narkotesty,
  10. filtry do wody,
  11. maski antysmogowe, higieniczne i filtry do nich,
  12. okulary i gogle ochronne/strzeleckie,
  13. inne środki ochrony osobistej (np. maski ASG ochronne),
  14. naboje hukowe, kapiszony, race i inne materiały pirotechniczne.

  VII. REKLAMACJE

  1. Reklamacje związane z Klubem Stałego Klienta Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@militaria.pl lub pisemnie na adres: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.militaria.pl oraz www.military.pl
  2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Klubu Stałego Klienta, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  3. Koordynatorem Klubu Stałego Klienta ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketingu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl
  4. Wszelkie spory, wynikłe z partycypacji w KSK, między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
  5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.
  7. Zmiany dokonane w Regulaminie KSK wiążą Uczestnika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o tych zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w KSK w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach wprowadzonych przez Organizatora.
  8. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.military.pl oraz przesłana poprzez e-mail do Uczestników na podany przez nich adres w Klubie Stałego Klienta.
  9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.03.2023 r.
Zadzwoń i zamów:
71 347 47 49